Projet

Waldgarten

Sécurité alimentaire et promotion de l’agriculture durable

Als Schüler vun der Garten-AG vum Schengen-Lycée wëllen mir e Schrëtt méi wäit goën an e Plang vir e “Waldgarten” unleeën. Dësen Plang as an enger éischter Phase theoretësch am Sënn vun wéi eng Planzen an wéi eng Struktur kéint dësen Waldgarten hun. An enger zweeter Phase – déi awer elo nët direkt emsetzbar as, well den Terrain nach fehlt – kéint dëse Plang dann och an d’Réalitéit bruecht gin. E Waldgarten as en Element aus der Permakultur den eng Äntwert kéint sin vir d’Versuergung vun der Alimentatioun vun der Zukunft.

Présentation de l'équipe

Prénom Nom Contact Ecole Classe
Leon Berchem Schengen-Lyzeum Perl
Simon Brittnacher Schengen-Lyzeum Perl
Max Heynen Schengen-Lyzeum Perl
Peter Kerpen Schengen-Lyzeum Perl
Evan Krotzek Schengen-Lyzeum Perl
Anne-Clara Mccabe Aguilar Schengen-Lyzeum Perl
Sven Molitor Schengen-Lyzeum Perl
Eric Muller Schengen-Lyzeum Perl
Jana Rinnen Schengen-Lyzeum Perl
Leon Timmer Schengen-Lyzeum Perl

Coordinateur(s)

Prénom Nom Ecole Contact
Carlo Bressanutti Schengen-Lyzeum Perl breca130@365.education.lu